انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
حفاظت از محیط زیست ایران
حفاظت از محیط زیست، ضامن بقای حیات
حفاظت از محیط زیست ایران
حفظ محیط زیست ، تزریق روح تازه و با نشاط به زندگیست.
توسعه پایدار یعنی :
هماهنگی و سازگاری با محیط زیست.
توسعه پایدار یعنی :
هماهنگی و سازگاری با محیط زیست.
قبلی
بعدی

انجمن ارزیابی محیط زیست ایران آموزش و پژوهش در راستای ارتقای محیط زیست ایران

اهداف انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه‌ايبا علم محیط زیست سر و كار دارند.
همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.
ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.
ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني
برگزاري گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي
انتشار كتب و نشريات علمي.